loader

I.Základné ustanovenia

Kontaktné údaje správcu sú info@michalblaho.photo.
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.Zákonný dôvod spracovanie osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len “Oprávnený záujem”),
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len “Súhlas”).
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

III.Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

IV.Doba uchovávania údajov

Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) .po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí času uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.Cookies

Sú ak v bode III. medzi osobnými údajmi uvedené súbory cookies, platia pre ich spracovanie nasledujúce pravidla.Pravidla pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním. Viac o cookies na tejto stránke.

VI. Príjemcovia osobných údajov

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VII.Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR, právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VIII.Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverenej osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

Odoslaním prihlasovacie formuláru newslettera potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu príjmate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / poskytla.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.